Μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών να ενισχυθεί και να γίνει «εργαλείο» ενός ενιαίου εποπτικού συστήματος, καθώς η κατακερματισμένη εποπτεία οδηγεί σε κόστος και αναποτελεσματικότητα. Έως και 200 δισ. ευρώ ετησίως θα μπορούσε να ...