Ëßãï ðñéí ôéò 3.00 ôï ìåóçìÝñé îÝóðáóå öùôéÜ óôïí Äéüíõóï êáé óõãêåêñéìÝíá Ýîù áðü ôç äçìïôéêÞ åíüôçôá Ñïäïðüëåùò.Óôï óçìåßï åðé÷åéñïýí 4 ï÷Þìáôá ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò ìå 15 Üíäñåò, åíþ óôï óçìåßï Ý÷ïõí óðåýóåé êáé éäéùôéêÜ ï÷Þìáôá êáé åèåëïíôÝò ðïõ âïçèïýí óôï Ýñãï ôçò êáôÜóâåóçò.

Φωτιά στη Νέα Αρτάκη, Εύβοιας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/7) στη Νέα Αρτάκη, Εύβοιας, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση ενώ στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ.

Επιπλέον υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.