Νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι – Όλα τα δεδομένα για το πρόγραμμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ) από τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας, το οποίο αναμένεται να υποστηρίζει πάνω από 1.200 ασθενείς. Πρόκειται για μια πιο συστηματική και ολοκληρωμένη «μετάβαση στο ψηφιακό νοσοκομείο», που είχε πραναγγείλει το υπουργείο Υγείας με τις πρώιμες υπηρεσίες «Hospital at home» και «Home care».

Το πρόγραμμα βρίσκεται στην πιλοτική του εφαρμογή σε τρία νοσοκομεία: στον Άγιο Σάββα στην Αθήνα για ογκολογικούς ασθενείς, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για παιδιά και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για ενήλικες. Συνολικά σε δέκα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα θα αναπτυχθούν κέντρα αναφοράς. Η λειτουργία τους αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τετράμηνο του 2024. Κάθε κέντρο αναφοράς θα εξυπηρετεί συνολικά κατ’ ελάχιστον 100-120 άτομα. Ο αριθμός αυτός όμως μπορεί να αυξηθεί, αφού στον Άγιο Σάββα ήδη υποστηρίζονται πολλοί περισσότεροι. Συγκεκριμένα, ανοσοθεραπεία στο σπίτι υπολογίζεται ότι θα λαμβάνουν 800-850ογκολογικοί ασθενείς.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 14 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όταν αναπτυχθούν τα Κέντρα Αναφοράς ΝΟΣΠΙ στα δέκα νοσοκομεία, όλες οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου στο οποίο ανήκει το Κέντρο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ασφαλούς, μακροχρόνιας και εξατομικευμένης φροντίδας στο σπίτι, στους ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, αφορά παιδιά και ενήλικες, με διαφορετική υποκείμενη κύρια νόσο (χρόνια αναπνευστικά αποφρακτικά ή περιοριστικά νοσήματα, νευρολογικές παθήσεις ταχέως ή βραδέως εξελισσόμενες όπως νόσος κινητικού νευρώνα, μυασθένεια, κυστική ίνωση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια νοσήματα άλλων συστημάτων), που χρειάζονται εξειδικευμένη μακροχρόνια φροντίδα σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Επίσης, ογκολογικούς ασθενείς με επιπλοκές από άλλα οργανικά συστήματα, οι οποίοι χρειάζονται μακροχρόνια υποστήριξη, ενώ υπό προϋποθέσεις θα γίνεται χορήγηση ογκολογικής θεραπείας κατ΄ οίκον. Ειδικότερα, η παροχή κατ΄οίκον ανοσοθεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς γίνεται μέσω του προγράμματος ΟΙΚΟΘΕΝ.

Η επιτυχία του προγράμματος θα κριθεί από τη συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ασθενών στη μακροχρόνια θεραπεία, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους, από την αποσυμφόρηση των τριτοβάθμιων κέντρων παροχής φροντίδας, καθώς και τη μείωση του κόστους της φροντίδας. Σύμφωνα με τον ΟΔΙΠΥ, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η οργάνωση της βέλτιστης κατ’ οίκον ιατρονοσηλευτικής φροντίδας με αυστηρές συνθήκες ασφάλειας, μέσω ενός καλά οργανωμένου δικτύου υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Κομβικό ρόλο θα παίξει η ανάπτυξη εφαρμογών και συστημάτων εξ αποστάσεως παρακολούθησης των ασθενών (τηλεϊατρικής και τηλενοσηλευτικής), με υψηλά πρότυπα ασφάλειας.

Η ασφαλής διαχείριση ενός ασθενούς του προγράμματος ΝΟΣΠΙ στηρίζεται στην παρακολούθησή του από διεπιστημονική ομάδα, τονίζει ο ΟΔΙΠΥ. Απαιτείται η τηλεφωνική διασύνδεση και δυνατότητα επικοινωνίας σε 24ωρη βάση με την διεπιστημονική ομάδα ΝΟΣΠΙ. Η παρακολούθηση της υγείας του ασθενούς, γίνεται με διαδοχικές επικοινωνίες και επαφές με την διεπιστημονική ομάδα ΝΟΣΠΙ και σε συχνότητα ανάλογα με την βαρύτητα και τις ανάγκες, με τήρηση του εκάστοτε προβλεπόμενου πρωτοκόλλου παρακολούθησης και νοσηλευτικής φροντίδας. Ταυτόχρονα, ο ασθενής υποχρεούται να ακολουθεί τη θεραπεία και να ενημερώνει το προσωπικό της ΝΟΣΠΙ για την πορεία της υγείας του, με χρήση κάθε πρόσφορου μέσου για παρακολούθηση του ασθενούς (π.χ. τεχνολογιών τηλεϊατρικής/τηλεφροντίδας, wearables).

Ο ΟΔΙΠΥ έχει θέσεις τις εξής προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του προγράμματος ΝΟΣΠΙ:

– Κέντρο Αναφοράς ΝΟΣΠΙ: Το Κέντρο Αναφοράς ΝΟΣΠΙ εξασφαλίζει τη συνεχή ιατρονοσηλευτική υποστήριξη-συνεχή παρακολούθηση-δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και εισαγωγής όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο στο Κέντρο Αναφοράς ΝΟΣΠΙ.

– Κατάλληλο Περιβάλλον στο Σπίτι: Η καταλληλόλητα ελέγχεται και πιστοποιείται από την διεπιστημονική ομάδα ΝΟΣΠΙ πριν την επιλογή του ασθενούς

– Εκπαίδευση Φροντιστή: O φροντιστής εκπαιδεύεται από τους θεράποντες ιατρούς, τη νοσηλεύτρια και τη φυσικοθεραπεύτρια ΝΟΣΠΙ κατά την παραμονή του ασθενούς στο Κέντρο Αναφοράς ΝΟΣΠΙ.

– Επιλογή Ασθενούς – Κριτήρια Ένταξης: Η επιλογή γίνεται από την διεπιστημονική ομάδα ΝΟΣΠΙ.

– Μεταφορά και Εγκατάσταση από το Κέντρο Αναφοράς ΝΟΣΠΙ στο Σπίτι: Γίνεται από τους ιατρούς και νοσηλεύτριες ΝΟΣΠΙ, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Την πρώτη εβδομάδα γίνονται καθημερινές επισκέψεις για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας / προσαρμογής στο νέο περιβάλλον.