Ï ÔÏÌÅÁÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ ÌÅ ÅÐÉÊÅÖÁËÇò ÔÏÍ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁ ÁÃÃÅËÏ ÔÏËÊÁ ÊÁÉ ÌÁÆÉ ÌÅ ÔÏÕò ÄÇÌÇÔÑÇ ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÏ(ÂÏÕËÅÕÔÇ) ÄÇÌÇÔÑÇ ÊÁÑÕÄÇ, ÍÁÍÔÉÁ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÐÁÕËÏ ×ÑÇÓÔÉÄÇ ÊÁÈÙÓ ÊÁÉ ÁËËÁ ÌÅËÇ ÔÏÕ ÔÏÌÅÁ ÅÐÉÓÊÅÖÈÇÊÁÍ ÔÏ 2ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÓÔÏ ÔÁÕÑÏ ÐÏÕ ÖÉËÏÎÅÍÅÉ ÐÑÏÓÖÕÃÏÐÏÕËÁ .ÓÕÍÁÍÔÇÈÇÊÁÍ ÌÅ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇ ÔÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ , ÌÅËÇ Ó×ÏËÉÊÙÍ ÅÐÉÔÑÏÐÙÍ , ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÃÏÍÅÙÍ ÊÁÉ ÅÍÇÌÅÑÙÈÇÊÁÍ ÐÁÍÙ ÓÔÁ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ ÐÏÕ ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÓÔÏ ÓÕÃÊÅÊÑÉÌÅÍÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÌÅ ÔÇÍ ÖÏÉÔÇÓÇ ÔÙÍ 50 ÐÁÉÄÉÙÍ-ÐÑÏÓÖÕÃÙÍ(ÕËÉÊÅò ÕÐÏÄÏÌÅÓ-ÈÅÌÁÔÁ ÕÃÅÉÁÓ , Ó×ÏËÉÊÏÓ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ, ÅÐÁÑÊÅÉÁ ÄÁÓÊÁËÙÍ êëð) ÓÔÇÍ ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇ ÊÁÉ ÏÄÇÌÁÑ×Ï ÌÏÓ×ÁÔÏÕ ÔÁÕÑÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ ÅÕÈÕÌÉÏÕ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

10ο δημοτικό Αθηνών: Πατέρας έστειλε στο νοσοκομείο συμμαθητή της δεκάχρονης κόρης του

Εικόνες ντροπής εκτυλίχθηκαν στο 10ο δημοτικό σχολείο Αθηνών, όταν ο πατέρας μιας δεκάχρονης μαθήτριας ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο, έναν συμμαθητή της κόρης της με καταγωγή από τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το STAR, το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, όταν στο σχόλασμα των μαθητών, ο πατέρας πλησίασε τον δεκάχρονο και τον χτύπησε.

Το αγοράκι πήγε στο νοσοκομείο «Παίδων», ενώ διατάχθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν το παιδί υπέστη απλές σωματικές βλάβες ή επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Η μητέρα του παιδιού και η διευθύντρια του σχολείου πήγαν αμέσως στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου έγινε καταγγελία για το περιστατικό. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και κρυβόταν για να αποφύγει το αυτόφωρο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών.